Tour de PoMorze

1. ORGANIZATOR;

 1.          KS UZNAM Świnoujście

2. KOMITET ORGANIZACYJNY;

 •          Komandor                           – Cezary Dobrochowski,
 •          Sędzia główny                     – Robert Janik,
 •          Kierownik trasy                   – w trakcie ustalania,
 •          Kierownik DPK 1                  – w trakcie ustalania,
 •          Kierownik DPK 2                  – w trakcie ustalania,
 •          Kierownik startu i mety        – Robert Janik,
 •          Lekarz Ultramaratonu          – w trakcie ustalania.

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU;

 •          Ultramaraton odbędzie się w dniach 28 – 31.07.2017,
 •          Start Honorowy na terenie miasta Świnoujścia (Ratusz Miasta godz. 1900),
 •          Start ostry – Prom BIELIK godz. 0800,
 •          Meta przy przystani promów Bielik (miejsce startu).

28.07.2017 (piątek)

 •          godz. 1300-1630           – rejestracja zawodników w biurze Ultramaratonu, Hotel Bryza ul Gdyńska 29 (świetlica),
 •          godz. 1700-1830           – odprawa techniczna w sali teatralnej MDK,
 •          godz. 1850                   – Podpisywanie listy startowej,
 •          godz. 1900                   – start honorowy zawodników (ok 7 km).

29.07.2017 (sobota)

 •          od godz. 0700             – pakowanie bagaży przeznaczonych na przepak i DPK (przed rampą promu BIELIK),
 •          od godz. 0730             – każdy z zawodników zobowiązany jest o zgłoszenie się na starcie ostrym minimum 20 minut wcześniej – celem montażu urządzeń GPS do rowerów, sprawdzenie oznakowania rowerów (tylna część promu BIELIK),
 •          godz. 0800  – 1000       – start ostry (przednia część promu BIELIK).

31.07.2017 (poniedziałek)

 •          godz. 1000                   – zamknięcie Ultramaratonu, (limit czasu przejazdu 50 godzin),
 •          godz. 1300                   – wręczenie medali, uroczyste zakończenie (Sala Teatralna MDK).

4. BAZA ULTRAMARATONU;

 •          Przed startem – Hotel „BRYZA”, W czasie Ultramaratonu – punkt Startu, po zamknięciu mety – sala teatralna MDK,
 •          Noclegi przed startem i na mecie uczestnicy rezerwują we własnym zakresie.
 •          Propozycje miejsc noclegowych w Świnoujściu;
1.    Hotel „Bryza”,
2.    Schronisko turystyczne,
3.    Camping PTTK.

5. CEL ULTRAMARATONU;

 •          Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce,
 •          Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 700 km,
 •          Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
 •          Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne:  miast i stowarzyszeń,
 •          Zdobycie kwalifikacji do Ultramaratonu Bałtyk – Bieszczady TOUR 2018.

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW;

 •          Ultramaraton liczy 700 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej,
 •          Start Honorowy odbędzie 28.07.2017 o godz.1900 sprzed Urzędu Miasta (bezpośrednio po odprawie technicznej),
 •          Start ostry z promu BIELIK,
 •          Grupy Startowe – 6 osób co 5 minut, jako pierwsi kategoria OPEN następnie startują indywidualnie w kategorii SOLO – 6 osób co 5 minut – po przejechaniu ronda w Łunowie każdy jedzie sam (w odległości minimum 100 m od innego kolarza),
 •          Zawodnicy kat. SOLO zobowiązani są do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika,  lub zawodników w kat. OPEN.
 •          Zawodnik kat. OPEN zobowiązany jest do zachowania odstępu 100m do poprzedzającego zawodnika kat. SOLO,
 •          Każdego zawodnika obowiązuje limit 50 godzin,
 •          Czasy zamknięcia PK zostaną opublikowane po 15.07.2016 Limit czasu na PK i DPK oznacza wyłącznie czas przebywania na nich obsługi technicznej. Po zamknięciu PK zawodnik jest zobowiązany do udokumentowania pobytu na w/w PK,
 •          Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę powiadamiają o tym fakcie Organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna,
 •          Opis  trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają podczas rejestracji,
 •          Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić  Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować jazdę od miejsca w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Ultramaratonu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
  Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Ultramaratonu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia,
 •          Na wyznaczonych punktach  kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego (jeśli takowy na PK będzie),
 •          Na 1 DPK dodatkowo zorganizowany będzie – PRZEPAK,
 •          Na 2 DPK uczestnik otrzyma gorący posiłek oraz (miejsce odpoczynku, wymycia się, itp.),

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE;

 •       Ultramaraton Kolarski przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym.
 •       Warunkiem dopuszczenia do startu jest:
1.    ukończone w dniu startu 23 lata,
2.    złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność,
3.    posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas Ultramaratonu,
4.    zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich wystawionych przez lekarza ogólnego lub sportowego.
 •          Obowiązkowe wyposażenie:
1.    Kask sztywny,
2.    Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone),
3.    W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone, może być migające).
4.    Dowód osobisty,
5.    Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu).

8. NAGRODY I ŚWIADCZENIA;

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
1.       wsparcie żywnościowe na PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem),
2.       wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku),
3.       ciepły posiłek na mecie,
4.       bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części),
5.       mapę trasy w formie papierowej,
6.       każdy zawodnik, który ukończy Ultramaraton otrzyma pamiątkową koszulkę kolarską z imieniem i nazwiskiem oraz czasem pokonania Ultramaratonu,
7.       imienny pamiątkowy medal z czasem przejazdu,
8.       zawodnicy którzy z różnych przyczyn zmuszeni będą zakończyć jazdę i pokonają dystans do Myśliborza (480 km) otrzymają pamiątkowy medal udziału w Ultramaratonie,
9.       numery startowe na: rower, przepaki oraz odblaskowy mocowany na plecach zawodnika,
10.   ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie.
11.   upominki od sponsorów,
12.   2 torby na rzeczy dostępne na Przepaku i DPK 2.
9. KARY;
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku, Klik

10. WPISOWE I ZGŁOSZENIA;

 •          Zgłoszenie należy dokonać przez wypełnienie i przesłanie na adres klub@ksuznam.pl wszystkich danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym umieszczonym na stronie internetowej Ultramaratonu.

Rejestracja zgłoszenia w ciągu do 14 dni od wysłania zgłoszenia z wpłatą w wysokości 50 zł  (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń. Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi).

 •          termin wpłaty opłaty startowej;
  • opłata obowiązująca do 30 maja 2017 = 350 zł
   po 30 maja 2017 = 450 zł
 •          opłatę startową prosimy wpłacać na konto:
K.S. UZNAM Świnoujście ul. Boh. Września 32c/5, 72-600 Świnoujście
CA 51 1940 1076 3161 3576 0000 0000  z dopiskiem „700 – imię i nazwisko”,
 •          W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie do dn. 30.06.2017 zwracamy pełna kwotę wpisowego pomniejszając o koszt przelewu. Po terminie 30.06.2017, wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE;

 •          Ultramaraton odbędzie się bez względu na pogodę.
 •          Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie,
 •          Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych,
 •          Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach,
 •          Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy, Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika,
 •          Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu,
 •          Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów,
 •          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich,
 •          Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie,
 •          Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność,
 •          Uczestnik Ultramaratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania,
 •          Organizator Ultramaratonu, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu,
 •          Uczestników Ultramaratonu bezwzględnie obowiązują wszystkie zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym,
 •          Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

12. INFORMACJE DODATKOWE;
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Czarka Dobrochowskiego tel. 667112219 lub na adres: klub@ksuznam.pl.

* regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom,
* trasa będzie zbliżona do tej z roku 2015 = ostateczna wersja trasy i rozmieszczenie PK będzie gotowa do końca maja 2017