Piękny Zachód

1. ORGANIZATORZY
Wacław Żurakowski
Henryk Huzar
2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor : Wacław Żurakowski
Sędzia główny :  Robert Janik
Kierownik DPK 1 : –  zostanie podane później
Kierownik DPK 2 : –  zostanie podane później
Sędzia  mety :  Oskar Szproch
3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU
Baza Wyścigu  – Ośrodek Wypoczynkowy IRENA w Niesulicach nad Jeziorem Niesłysz .
przyjeżdżający zawodnicy mogą sobie zamówić noclegi w Ośrodku Wypoczynkowym IRENA  lub  mogą rozstawić własne namioty  na polu biwakowym w Bazie Wyścigu na terenie Ośrodka .
Ultramaraton odbędzie się w dniach 08 .06. 2017 – 11.06.2017
Start Honorowy odbędzie się w Bazie Wyścigu : czas startu zostanie podany później .
Start Ostry odbędzie się w Świebodzinie na Błoniach : czas startu podany zostanie później .
Meta : Świebodzin
Harmonogram :
08.06.2017 (czwartek )
godz. 10.00-20.00 – rejestracja zawodników w Biurze Wyścigu
godz. 18.00- 20.00 – odprawa techniczna w Biurze Wyścigu
godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja przy ognisku.
09.06.2017 ( Piątek )
Baza Wyścigu  Start Honorowy wszystkich  grup  Czas startu zostanie podany później
Świebodzin Błonia  : od godz. : –  Czas startu zostanie podany później  – Start Ostry, podział na grupy 6 osobowe w odstępie co 5 minut  w kategorii Open i Team   .Czas startu w kategorii Solo w odstępie co 3 minuty.
10.06.2017 / 11.06.2017 Sobota /  Niedziela · przyjazd pierwszych grup na metę w Świebodzinie
Uroczyste zakończenie w Bazie Wyścigu  , ognisko, wręczenie medali godz. Zostanie podana później .
Zamknięcie Wyścigu  godz. Zostanie podana później  – ( limit czasu przejazdu 70  godzin ),
4. NOCLEGI
Ośrodek Wypoczynkowy Irena w Niesulicach : Niesulice 17 D
https://e-turysta.pl/osrodek-wczasowy-irena-niesulice-147531.html?idw=15862124-9xm
Równocześnie tutaj znajdować się będzie :
Biuro Maratonu
Odprawa Techniczna
Pole biwakowe
5. CEL ULTRAMARATONU
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 950km.
Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.
Kwalifikacja do XI edycji BBT 1008km 2018 r
6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Wyścig liczy 950  km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbędzie  się na terenie pagórkowato – górzystym z  sumą przewyższeń ponad 9 300 m .
Start Ostry Świebodzin Błonia .
Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut. ( Open i Team ) .Solo w odstępach co 3 minuty .
Uczestników obowiązuje limit czasu: 70 godzin
Duży Punkt Kontrolny – na około  300 km i na około  600 km (do ustalenia) – ciepły posiłek, możliwość wzięcia prysznica i spania;
Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość od 5- 6 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;
Punkt Kontrolny – 2-3 dodatkowe punkty, w którym obowiązuje tylko podbicie karty kontrolnej
Meta  Maratonu Świebodzin – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.
Maraton zostanie rozegrany w kategoriach :
Solo
Open
Team : 2 lub 4 osobowy .
Za zgodą organizatora uczestniczy mogą korzystać z samochodu towarzyszącego .
Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.
7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2018 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.
Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)
W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:
wsparcie żywnościowe na 4-5 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na  DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)
torbę na przepak
mapę trasy w formie papierowej
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
imienny pamiątkowy medal z czasem (dla osób które ukończyły wyścig)
koszulkę kolarską z możliwością dokupienia spodenek
8. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej http://pieknyzachod.eu/index.php/zgloszenia
Opłata rejestracyjna w terminie 7 dni od zgłoszenia
· 50 PLN na każdego uczestnika  (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)
Opłata startowa :
300,00 PLN  ( Solo i Open )
Termin wpłaty:
· do 30.04.2017; 300.00 PLN
· po 30.04.2017; 350,00 PLN
W przypadku zgłoszenie teamów do wyścigu opłata rejestracyjna  , jak wpisowe  odnosi się do każdego członka Teamu :
Team 2 osobowy 600 ,00 PLN + 100.00 PLN wpisowe
Team 4 osobowy 1200,00 PLN + 200,00 PLN wpisowe
Zgłoszenie osób towarzyszących
osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: pasta party w czwartek , ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową) oraz jest   do korzystania z infrastruktury BAZY.
· do 30.04.2017; 35 PLN /os.
· po 30.04.2017; 40 PLN /os.
10. REZYGNACJA
W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.
· do 15.05.2017 Zwrot 75 % opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
· po 30.05.2017 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.
Nr rachunku :
Wacław Żurakowski
osiedle Widok 13B/10
66-200 Świebodzin
55 1090 1593 0000 0001 3398 2513
z dopiskiem PIEKNY ZACHÓD oraz imię i nazwisko uczestnika/uczestników !!!!!
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.
12. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Henryk Huzar pod nr telefonu 603 94 28 70 lub pisząc na adres: 305599@gmail.com