Pierścień Tysiąca Jezior

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN VII EDYCJI ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO
PIERŚCIEŃ TYSIĄCA JEZIOR 610 km 2018

1. ORGANIZATORZY
MapSerwis.com
KSUZNAM
Vinci Projekt – Dobre Miasto

2. KOMITET ORGANIZACYJNY
Komandor Robert Janik
Sędzia główny Cezary Dobrochowski
Kierownik PK Weronika Janik
Kierownik DPK Henryk Huzar
Kierownik mety Anna Janik

3. TERMIN, MIEJSCE I PROGRAM ULTRAMARATONU
Baza Wyścigu- ŚWĘKITKI 1A gm Lubomino
Ultramaraton odbędzie się w dniach 30.06-1.07.2018.
Start honorowy odbędzie się w Bazie wyścigu 7:45, a start ostry w ŚWIĘKITACH godz. 8.00
Meta – Baza Wyścigu

Harmonogram:
29.06.2018 (Piątek)
godz. 10.00-21.30 – rejestracja zawodników w biurze wyścigu
(przyjeżdżający zawodnicy rozstawiają własne namioty, na miejscu są toalety, prysznic, rzeka Pasłęka, ognisko.)
godz. 17.45-18.45 – odprawa techniczna w biurze wyścigu
godz. 20.00-22.00 – wspólna kolacja przy ognisku.

30.06.2018 (Sobota) od godz. 08.00-8.30 – start ostry, podział na grupy 6 osobowe (w odstępie co 5 minut) ŚWIĘKITY (Start Honorowy każdej z grup – Baza wyścigu 15 min przed startem ostrym)
od godz. 12.00 – start ostry zawodników kategorii: Team-1, Team-2 i Team-4

1.07.2018 (Niedziela) ·godz. 6.00 przyjazd pierwszych grup na metę w BAZIE
godz. 18.30 -uroczyste zakończenie, ognisko, prosiak, wręczenie medali
godz. 22.00 -zamknięcie wyścigu, (limit czasu przejazdu 40 godzin),

4. NOCLEGI (przy rezerwacji proszę o podawanie nazwy imprezy)

BAZA ŚWIĘKITKI 1A – własne namioty, pobyt gratis
pensjonat PITYNY (2,5 km) 16 miejsc http://siedliskopodgorze.eu/galeria.html
pensjonat MIŁAKOWO (5 km) 16 miejsc http://meteor-turystyka.pl/izba,milakowo.html
Pensjonat WILCZKOWO (6km) 20 miejsc http://udziedzica.com.pl/index.php

5. CEL ULTRAMARATONU
Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej w Polsce.
Umożliwienie uczestnikom podjęcia próby pokonania trasy o długości 610km.
Sprawdzenie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników.
Promocja i działania marketingowe na rzecz sponsorów i współorganizujących punkty kontrolne: miast i stowarzyszeń.
Kwalifikacja do XI edycji BBT 1008km 2018 r

6. TRASA ULTRAMARATONU I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Wyścig liczy 610 km i wymaga bardzo dobrej zaprawy w turystyce rowerowej.
Odbywa się na mocno pofałdowanym terenie Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Suma przewyższeń wynosi około 4000m. Ostateczna trasa zostanie opublikowana w czerwcu 2018.
Start ostry Świękity
Na starcie ostrym uczestnicy podzieleni są na 6 osobowe grupy wyruszające w odstępach 5 minut.
Uczestników obowiązuje limit czasu: 40 godzin
Duży Punkt Kontrolny – pomiędzy 300 a 400km (zajazd – Rutka Tartak) – ciepły posiłek, możliwość wzięcia prysznica i miejsce do leżenia;
Punkt Kontrolny żywnościowy – ilość od 3-5 w zależności od udziału miast współpracujących przy organizacji;
Punkt Kontrolny – 2-3 dodatkowe punkty, w którym obowiązuje tylko podbicie karty kontrolnej
Meta – uczestnik otrzymuje ciepły posiłek.

Uczestnicy Ultramaratonu, którzy z ważnych powodów będą zmuszeni przerwać wyścig powiadamiają o tym fakcie organizatora, w miarę możliwości zostanie wówczas zorganizowana doraźna pomoc techniczna.
Opis trasy z mapką oraz rozmieszczonymi PK (Punkt Kontrolny) uczestnicy otrzymają na odprawie technicznej.
Zawodnik, który zjedzie z wyznaczonej trasy, ma obowiązek powiadomić Sędziego Głównego o miejscu, czasie i przyczynie, w którym to nastąpiło. Ma prawo kontynuować wyścig od miejsca, w którym zjechał z wyznaczonej trasy. W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca może powrócić na trasę Wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego.
Zawodnik, który planuje oddalić się poza widoczność od trasy Wyścigu (restauracja, nocleg itp.) powinien powiadomić o tym Sędziego Głównego, wraz z podaniem miejsca i czasu przewidywanego oddalenia.
Na wyznaczonych punktach kontrolnych uczestnicy mogą korzystać z przygotowanych bufetów oraz będą mogli skorzystać z przygotowanego serwisu rowerowego.

7. UCZESTNICTWO I WYPOSAŻENIE
Ultramaraton rowerowy przeznaczony jest dla amatorów turystyki rowerowej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność. (Kwalifikacja dla BBT 2018 obowiązuje od 23 lat) Zalecamy posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC, NW na czas wyścigu.

Obowiązkowe wyposażenie:
Kask sztywny.
Oświetlenie w nocy i w czasie niedostatecznej widoczności: przednie (białe oświetlające) i tylnie (czerwone).
W dzień światła odblaskowe: przednie (białe) i tylnie (czerwone).
Dowód osobisty.
Telefon komórkowy (numer podany przy zgłoszeniu)

W ramach opłaty startowej organizatorzy zapewniają:

wsparcie żywnościowe na 4-5 PK (pełny opis zostanie podany na odprawie przed startem)
wsparcie żywnościowe na 1 DPK (ciepły posiłek, kawa, herbata, możliwość odpoczynku)
ciepły posiłek na mecie
bezpłatny serwis rowerowy na wyznaczonych PK (odpłatność wyłącznie za części)
torbę na przepak
mapę trasy w formie papierowej
elektroniczną mapę do urządzeń GPS (do pobrania ze strony wyścigu)
numery startowe na: rower, oraz mocowany na plecach zawodnika
ubezpieczenie OC w podstawowym zakresie
upominki od sponsorów
udział w tradycyjnej imprezie zakończeniowo-integracyjnej
imienny pamiątkowy medal z czasem (dla osób które ukończyły wyścig)

8. KARY
Szczegółowy wykaz zostanie opublikowany w osobnym załączniku
<<< WYKAZ KAR P-1000-J 2018 >>>

9. WPISOWE I ZGŁOSZENIA
Zgłoszenie należy dokonać przez Internet ewentualnie drogą pocztową umieszczając wszystkie dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej www.pierscien.1008.pl zgloszenia@1008.pl lub tour@1008.pl
Opłata rejestracyjna

W ciągu 14 dni od wysłania zgłoszenia

· 60 PLN (W przypadku nie wniesienia opłaty w tym terminie zgłoszenie zostanie wykasowane z listy zgłoszeń) Opłata rejestracyjna nie podlega zwrotowi i nie jest częścią składową opłaty startowej)

Opłata startowa

Termin wpłaty:

· do 30.04.2018; 240 PLN
· po 30.04.2018; 290 PLN

Zgłoszenie osób towarzyszących

osoba towarzysząca otrzymuje talony na wyżywienie cateringowe (obejmujące: poczęstunek wieczorny w piątek, ciepły posiłek w niedzielę oraz imprezę zakończeniową z prosiakiem) oraz jest uprawniona do korzystania z infrastruktury BAZY.

· do 30.04.2018; 35 PLN /os.
· po 30.04.2018; 40 PLN /os.

Rezygnacja W przypadku rezygnacji z udziału w maratonie.

· do 30.05.2018 Zwrot 100% opłaty startowej. (wraz z opłatami za os tow.)
· po 30.05.2018 Wszelkie wpłaty nie będą zwracane.

W związku z tym, że w roku 2018 limit startujących wynosi 150 zawodników plus 50 osób towarzyszących o starcie decyduje kolejność dokonania opłaty rejestracyjnej (60PLN).
Nr rachunku
MapSerwis.com
11-135 Lubomino Świękitki 1A
IDEABANK 30-19500001-2006992658550002 z dopiskiem Pierścień Tysiąca Jezior
10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Maraton odbędzie się bez względu na pogodę.
Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich na trasie oraz punktach kontrolnych.
Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.
Obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower podczas pokonywania trasy. Stwierdzenie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika. ·Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy wyścigu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku, lub w przypadku stwierdzenia drastycznego łamania przepisów niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu wyścigu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Ma także prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
Organizator maratonu zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
Uczestników maratonu obowiązują ogólne zasady korzystania z dróg publicznych w myśl ustawy o ruchu drogowym.
Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu maratonu, w którym uczestniczy.

11. INFORMACJE DODATKOWE
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać od Roberta Janika tel. 512451655 lub pisząc na adres: tour@1008.pl

*(regulamin może ulec niewielkim modyfikacjom)